วันพฤหัสบดี, 26 พฤศจิกายน 2563

‘ปชช. ใจบุญ ที่เชียงใหม่’ แจกข้าวสารไข่

29 เม.ย. 2020
232

‘ปชช. ใจบุญ ที่เชียงใหม่’ แจกข้าวสารไข่ แก่คนไม่มีงานทำ (ชมภาพ)

ชาวบ้านช่วยเหลือกันเอง ‘ปชช. ใจบุญ ที่เชียงใหม่’ แจกข้าวสารไข่ แก่คนไม่มีงานทำเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นโยบายของรัฐบาลให้ประชาชนอยู่บ้าน

ทำให้เกิดความเดือดร้อนกันทั่วหน้า โดยเฉพาะครอบครัวที่ไม่มีงานทำ และบุคคลที่นายจ้างเลิกจ้าง ก็ได้กลับมาอยู่บ้านเรือนเกันทุกครัวเรือน

ทางนายประพันธ์ ปัญญา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการช่วยเหลือจากกลุ่มผู้ค้าข้าวในอำเภอแม่อาย นางบานเย็น พรมมา

โรงสีข้าววัชระกิจ และนายจรัญ แสงหล้า โรงอบข้าวแม่อายไรค์นิวส์ ได้นำข้าวสาร และน้ำมันพืชพร้อมกับไข่ไก่ จัดเป็นชุดมาทำการมอบให้กับชาวบ้านในตำบลสันต้นหมื้อ

และยังมอบอีกจำนวนหนึ่ง ให้กับติดเตียงจำนวน 2 ราย ด้วย โดยแจกที่อาคารเอนกประสงค์วัดบ้านโล๊ะ ตำบลสันต้นหมื้อ มีชาวบ้านจำนวนประมาณ 600 ครัวเรือน

ได้มายืนความจำนงขอรับข้าวสารน้ำมันพืชและไข่ไก่ ด้วยความยินดีและปลาบปลื้มใจ ทั้งผู้ให้และผู้รับ “การให้ดียิ่งกว่าการรับ” แต่ในสถานการณ์แบบนี้ทั้งคนให้และคนรับย่อมมีความยินดี

ทั้งสองฝ่าย ในการแจกของวันนี้ทางทีมงานองค์การบริหารส่วนตำบลสันต้นหมื้อ ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่มาทำการลงทะเบียน คัดกรอง วัดไข้ พ่นแอลกอฮอล์ และจัดระเบียบเว้นระยะห่างกัน

เพื่อป้องกันกับประชาชนที่มารับข้าวสารอาหารแห้งช่วยเหลือ ในวันนี้ จากนั้น นางบานเย็น พรมมา โรงสีข้าววัชระกิจ และนายจรัญ แสงหล้า

โรงอบข้าวแม่อายไรค์นิวส์ ได้นำข้าวสารและน้ำมันพืชพร้อมกับไข่ไก่ ไปมอบให้กับชาวบ้าน บ้านกาวีละ ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ อีก 100 ครัวเรือน

รวมในการมอบทั้งหมด จำนวน 700 ครัวเรือน ประเทศไทยเป็นประเทศที่นับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งประชาชนจะเอื้อเผื้อซึ่งกันและกัน ในยามทุกข์ยากก็จะมีการช่วยเหลือกัน

คนมีฐานะดีก็จะลงมาช่วยเหลือชาวบ้าน ที่ประสบในทุก ๆ ครั้ง ก็ขอความเจริญก้าวหน้าเกิดกับผู้ที่มีจิตใจช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในครั้งนี้ด้วย จังหวัดเชียงใหม่

(คำเมือง: Lanna-Chiang Mai.png เจียงใหม่) เป็นจังหวัดหนึ่งทางภาคเหนือของประเทศไทยครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 20,107 ตารางกิโลเมตร ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ

มีประชากรราว 1.76 ล. มากเป็นอันดับ 5 ของประเทศ ในจำนวนนี้เป็นประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองและชานเมืองราว 960,000 คน โดยจังหวัดเชียงใหม่ทิศเหนือติดต่อ

กับรัฐชาน ประเทศพม่า จังหวัดเชียงใหม่มีเขตเมืองที่จัดเป็นเมืองใหญ่อันดับที่สองของประเทศไทยรองจากกรุงเทพมหานคร มีประชากรในเขตเมืองและชานเมือง 960,906 คน

(พ.ศ. 2553) จังหวัดเชียงใหม่แบ่งการปกครองออกเป็น 25 อำเภอ โดยมีอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของจังหวัด เมื่อ พ.ศ. 2552 มีการจัดตั้งอำเภอกัลยาณิวัฒนา

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักข่าวทัตสโตร์ออนไลน์
TRUSTSTORE ONLINE BY OKINFINITY LIMITED PARTNERSHIP (THAILAND)