วันอังคาร, 24 พฤศจิกายน 2563

‘กรมสมเด็จพระเทพ’ พระราชทานรถยนต์

06 พ.ค. 2020
298

‘กรมสมเด็จพระเทพ’ พระราชทานรถยนต์ (ชมภาพ)

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.06 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณะ

เฝ้าทูลละออง รับพระราชทานเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตรและความดัน เพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

สำหรับใช้ในการช่วยเหลือทั่วไปของโรงพยาบาลอีกทั้ง พระราชทานหุ่นยนต์ปิ่นโต จากโครงการหุ่นยนต์

และอุปกรณ์สนับสนุนการแพทย์ในสถานการณ์ พร้อมหุ่นยนต์กระจก ระบบสื่อสารทางไกลระหว่างแพทย์,

เครื่องช่วยหายใจ, ชุด PAPR, ชุด Isolation gown และชุด Shoe cover แก่โรงพยาบาลต่างๆรวมถึง พระราชทานผ้าอ้อมสำเร็จรูป

สำหรับผู้ใหญ่แก่กรมกิจการผู้สูงอายุ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำหรับผู้สูงอายุในความดูแลของศูนย์พัฒนา

การจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ และหน้ากากอนามัยแก่ครูและนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนอกจากนี้ พระราชทานพระราชวโรกาสให้

พลตำรวจโท วิชิต ปักษา ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และคณะ เฝ้าทูลละออง รับพระราชทานรถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ ออฟโรด

เพื่อพระราชทานแก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ทุรกันดาร ห่างไกลการคมนาคม

ในจังหวัดกาญจนบุรี แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และตาก สำหรับใช้เป็นพาหนะในการเดินทาง และเพื่อขนส่งวัตถุดิบประกอบอาหาร ตำราเรียน

สื่อการเรียนการสอน และปัจจัยทางการผลิตทางการเกษตรของโรงเรียน ซึ่งก่อนหน้านี้ ตามที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนา จัดตั้ง “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัย” เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์

ในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งของที่มีความจำเป็นในการรักษา นอกจากนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ยังพระราชทานความช่วยเหลือแก่ประชาชนทั่วไป โดยทรงห่วงใยถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้น

จึงทรงมีพระราชกระแสให้ทุกโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา ผลิตพืชผักให้มากและกระจายแก่ประชาชนในราคาถูก เพื่อช่วยเหลือด้านค่าครองชีพในภาวะวิกฤตนี้

สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 สำนักข่าวทัตสโตร์ออนไลน์
TRUSTSTORE ONLINE BY OKINFINITY LIMITED PARTNERSHIP (THAILAND)